*

Wednesday, 18 July 2012

SOALAN KPSL (BAHAGIAN 1 : KOD 3001A)
Soalan-soalan berbentuk esei (masa 3 jam)
Ada 8 soalan, jawab 5 soalan sahaja.


Soalan 1

a)          Semasa menghadari majlis anjuran kesatuan sekerja, Encik Kamal telah diberikan hadiah kerana kesudiannya menghadari diri. Selepas membukanya, Encik Kamal mendapati ianya satu hadiah yang cukup bernilai. Jelaskan dari segi peraturan sedia ada mengenai syarat pemberian hadiah yang diterima oleh Encik Kamal?

(5 markah)

Jawapan soloalan 1 a
 
(1)        Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan ini, seseorang pegawai tidak boleh menerima atau memberikan dan tidak boleh membenarkan isteri atau suaminya atau mana-mana orang lain untuk menerima atau memberikan bagi pihaknya apa-apa hadiah, sama ada dalam bentuk zahir atau selainnya, daripada atau kepada mana-mana orang, persatuan, badan atau kumpulan orang jika penerimaan atau pemberian hadiah itu dalam apa-apa segi mempunyai kaitan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dengan tugas rasminya.
(2)        Ketua Jabatan seseorang pegawai boleh, jika difikirkannya patut, membenarkan pegawai itu untuk menerima suatu surat pujian daripada mana-mana orang, persatuan, badan atau kumpulan orang sempenan persaraan atau pertukaran pegawai itu asalkan surat pujian itu tidak terkandung dalam suatu bekas yang bernilai.
Rujukan : Perintah Am - Bab D Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 - Bahagian II Tatakelakuan - 8 ( 1-2)
 
 
 
Soalan 1

b)          Puan Amanina, seorang Pembantu Penguatkuasa di sebuah jabatan dilihat menggara taraf hidup melebihi daripada emolument atau pendapatannya. Mengikut peraturan sedia ada, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh ketua jabatan?

(10 markah)

c)            Cik Alia, Pegawai tadbir N41 di Jabatan Kimia telah diarah oleh Ketua Jabatannya unutk membuat laporan mengenai satu kes keracunan seperti dilaporkan dalam akhbar tempatan. Bagi memastikan laporan yang dibuat adalah berdasarkan fakta sebenar, beliau bertolak dari pejabat pada jam 8.00 pagi dengan kenderaan sendiri ke tempat kejadian yang jaraknya 30 kilometer daripada pejabat dan pulang semula ke pejabat pada jam 6.00 petang.

Dalam kes ini, apakah elaun-elaun yang layak dituntut oleh Cik Alia? Jelaskan.

(5 markah)

Soalan 2

a)          Encik Ghani, seorang pegawai di sebuah jabatan telah disabitkan oleh makamah dengan tuduhan rasuah ke atasnya. Walau bagaimanapun, beliau telah mengemukakan rayuan terhadap keputusan mahkamah tersebut.

Jelaskan bentuk tindakan yang boleh dikenakan terhadapnya dan pihak yang boleh mengambil tindakan tersebut.

(6 markah)

Bilakah tempoh tindakan berkenaan bermula, dan kesanya dalam tempoh tersebut?

(8 markah)

b)         Dalam satu operasi pencegahan dadah yang dijalankan oleh sepasukan polis di suatu penempatan, dua(2) orang pegawai awam telah termasuk dalam tangkapan yang dibuat. Setelah dikenal pasti, seorang terlibat sebagai penagih dan seorang lagi sebagai pengedar.

Mengikut peraturan tatatertib yang berkuat kuasa, apakah tindakan yang boleh diambil kepada seseorang pegawai awam yang telah disahkan sebagai penagih?

(6 markah)


Soalan 3

a)     i.  Encik Halim, seorang Penolong Pegawai Tadbit Gred N27 masih belum disahkan dalam perkhidmatan walaupun tempoh percubaannya akan berakhir pada 30 Julai 2012. Ketua Jabatan beliau bercadang memperakukan permohonan pelanjutan tempoh percubaannya kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

Nyatakan maklumat yang perlu dikemukan dalam permohonan pelanjutan tempoh percubaan dan bilakan tarikh pengesahan yang boleh diberikan kepada beliau?

(6 markah)
Jawapan soalan 3 a i.
Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan permohonan itu dalam boring yg dinyatkan dalam jadual ke empat, dengan menyatakan
a) sebab pegawai itu di tidak disahkan,
b) syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan tempoh percubaan patut diberi atau tidak, dan jika patutu diberi,
c) maklumat perkhidmatan pegawai yg dikemaskini dan
d) senarai peperiksaan, jika da yang dipohon telah diduduki oleh pegawi itu, tarikh dan keputusannya.

 
Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan seseorang pegewai yg telah Berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atau yg dilanjutkan adalah pada hari pertama selepas tarikh pegawai itu mematuhi semua syarat yg ditetapkan.

(Perintah Am Bab A Bahagian V - 28 dan 29)Soalan 3

        ii.  Sekiranya Encik Halim dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda, apakah kesannya ke atas perkhidmatan beliau?

(4 markah)
Jawapan soalan 3 ii

Seseorang pegawai yg tempoh percubaannya dilanjutkan dengan berdenda ia akan:
a)      hilang kekanannya bagi suatu tempoh yang sama dengan tempoh perlanjutan itu.
b)      Tidak layak mendapat apa-apa pergerakan gaji tahunan samasa dengan tempoh perlanjutan itu.
c)      Diubah tarikh pergerakan gajinya mengikut tarikh pengesahannya berkuatkuasa.
(Perintah Am Bab A - 30)b)          Seseorang pegawai awam adalah berkelayakan untuk mendapatkan imbuhan /bayaran apabila menghadari kursus. Mengikut pekeliling yang digunakan sekarang jelaskan peruntukan yang ditetapkan berdasarkan situasi berikut.

Encik Sudin yang bertugas di Johor mengikuti kursus di peringkat diploma selama enam (6) bulan di Langkawi. Huraikan elaun dan kemudahan yang layak dituntut oleh beliau.

(10 markah)

Soalan 4

a)      i.     Puan Ferra, seorang Jururawat di Klinik Kesihatan Seri Kembangan, Selangor telah dipilih    sebagai jurulatih bola jarring bagi persediaan pasukan Selangor menghadapi Sukan Malaysia (SUKMA) akan datang. Untuk tujuan latihan di luar negeri Selangor, beliau terpaksa berjuti.

Apakah jenis cuti khusus yang boleh diberikan kepada beliau? Nyatakan kadar dan syarat-syaratnya.

(6 markah)
         ii.    Doktor Vanessa, seorang ahli Persatuan Pergigian Malaysia (MDA) ingin menghadari mesyuarat tahunan persatuan berkenaan. Apakah jenis cuti khusus yang boleh diberikan? Nyatakan kadar dan syarat-syaratnya.

(4 markah)

b)         Puan Nooraini, telah diarahkan oleh Ketua Jabatannya supaya menjalankan tugas Encik Amri yang akan menunaikan fardu haji selama 40 hari. Ini kali pertama Puan Nooraini menjalankan tugas tersebut.

i.   Nyatakan elaun yang boleh dibayar kepada Puan Nooraini dan syarat bagi mendapatkan elaun tersebut.

(5 markah)

ii.   Pada hari ke-15 menjalankan tugas, Puan Nooraini dipanggil temuduga kenaikan pangkat keg red yang lebih tinggi. Adakah beliau masih layak menerima elaun tersebut? Berikan alasan anda.

(5 markah)

Soalan 5

a)            Di kaunter pembayaran saman Polis Di Raja Malaysia, seorang pelangan bertanya sama ada pembayaran boleh dibuat dengan cek. Sila beri penjelasan terhadap perkara berikut.

i.                  Apakah prosedur yang teratur unutk menerima cek sebagai bayaran?

(5 markah)

ii.                Bagaimanakah pula tindakan jjika didapati cek tersebut tidak diterima oleh pihak bank?

(5 markah)
b)          Jabatan anda telah membuat perolehan bagi ‘Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pentadbiran Jabatan Angkasa’ secara sebut harga. Jawatankuasa Sebut Harga telah bersidang dan membuat pertimbangan ke atas sebut harga berkenaan. Maklumat perolehan sebut harga berkenaan adalah seperti berikut:
Sebut harga bagi
‘Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pentadbiran Jabatan Angkasa’

Tarikh pelawaan                         9 Februari 2012 (Khamis)

Tarikh tutup                                17 Feburari 2012 Z(Jumaat)

Waktu tutup                               12.00 tengahari

Tarikh peri tup                           20 Februari 2012 (Isnis)
tawaran ditutup

Harga dokumen                         RM55 bagi satu dokumen
Sebut harga

Tempoh sah laku                       85 hari

Syarat pendaftaran                 Bertaftar dengan Kementerian Kewangan dalam kod bidang berkaitan ATAU berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor di dalam kelas F bawah kepala dan sub kepala yang berkaitan

Bilangan syarikat yang             10 syarikat (1 daripada penyebut harga menghantar dokumen
harga mengemukakan             tawaran pada pukul 12.10 tengah hari)
tawaran
                                                               
Bilangan syarikat                      10 syarikat
Yang
Dipertimbangkan

Tarikh                                         28 Mei 2012
Jawatankuasa
Sebut Harga
Bersidang

Tarikh Surat                               31 Mei 2012
Setuju Terima

  
Ketua Audit di Jabatan anda telah membuat teguran mengenai perolehan yang tidak mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa. Ketua Jabatan anda telah mengarahkan anda unutk meneliti  perolehan bagai sebut harga “Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pentadbiran Jabatan Angkasa” berkenaa.

Nyatakan perkara yang tidak mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa.

(10 markah)


Soalan 6

Jabatan Kerja Raya (JKR) telah membuat perolehan peralatan pejabat pada 20 Disember2011. Peralatan pelabat tersebut telah diterima oleh pihak JKR pada 5 Januari 2012. Tempoh Akuan Kena Bayar bagi tahun 2011 adalah sehingga 16 Januari 2012 dan pihak pembekal hanya membuat tuntutan pembayaran pada 20 Januari 2012.

a)            Dalam kes ini, kenal pasti isu yang berbangkit.

(5 markah)

b)          Jelaskan, bagaimana pembayaran boleh dilakukan dan apakah syarat yang membolehkan pembayaran dibuat?

( 10 markah)

c)          Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan perkara seperti ini daripada
berlaku.

(5 markah)


Soalan 7

Pelupusan hendaklah dilaksanakan ke ataas stok yang didapati rosak, luput tempoh penggunaan, tidak boleh digunakan, tidak diperlukan, tidak bergerak, melebihi keperluan dan disyorkan selepas pengiraan stok, pemeriksaan stok atau verifikasi stor. Pelupusan stok hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Walau bagaimanapun terdapat agensi Kerajaan yang melupuskan stok tanpa merujuk kepada jawatankuasa yang berkaitan. Disamping itu terdapat juga peraturan yang membenarkan Pelupusan Stok Benilai Rendah.

a)            Apakah yang dimaksudkan dengan Pelupusan Stok Bernilai Rendah?

(4 markah)

b)            Jelaskan tatacara Pelupusan Stok Bernikai Rendah.

(8 markah)

c)          Setelah dibuat pemberifikasi stok, didapati kekurangan yang bernilai rendah. Apakah yang dimaksudkan Kekurangan Stok Bernilai Rendah dan apakah tindakan bagi memistikan tatacara pengurusan stor dipatuhi sepenuhnya.

(8 markah)

Soalan 8

a)          Pegawai Stor yang bertanggungjawab hendaklah memastikan semua stok yang diterima direkodkan menggunakan kad yang telah ditetapkan.

                Jelaskan tatacara merekod stok bagi Stor Utama.

(10 markah)

b)            Huraikan bagaimana Verifikasi Stor dijalankan di tempat anda?

(10 markah)

86 comments :

 1. salam..sy yna boleh x sy dapat tips menjawab soalan exam ni x? fb sy teru_bozou@yahoo.com.sg terima kasih ya..

  ReplyDelete
  Replies
  1. SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
   DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!
   HANYA DENGAN MENPROMOSIKAN WETSITE KIYAI KANJENG DIMAS DI INTERNET SAYA BARU MERASA LEGAH KARNA BERKAT BANTUAN BELIU HUTANG PIUTAN SAYA YANG RATUSAN JUTA SUDAH LUNAS SEMUA PADAHAL DULUHNYA SAYA SUDAH KE TIPU 5 KALI OLEH DUKUN YANG TIDAK BERTANGUNG JAWAB HUTANG SAYA DI MANA MANA KARNA HARUS MENBAYAR MAHAR YANG TIADA HENTINGNYA YANG INILAH YANG ITULAH'TAPI AKU TIDAK PUTUS ASA DALAM HATI KECILKU TIDAK MUNKIN SEMUA DUKUN DI INTERNET PALSU AHIRNYA KU TEMUKAN NOMOR KIYAI KANJENG DI INTERNET AKU MENDAFTAR JADI SANTRI DENGAN MENBAYAR SHAKAT YANG DI MINTA ALHASIL CUMA DENGAN WAKTU 2 HARI SAJA AKU SUDAH MENDAPATKAN APA YANG KU HARAPKAN SERIUS INI KISAH NYATA DARI SAYA.....

   …TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

   **** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
   1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
   2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
   3.JUAL TUYUL MEMEK / JUAL MUSUH
   4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

   …=>AKI KANJENG<=…
   >>>085-320-279-333<<<


   SAYA MAS JOKO WIDODO DI SURABAYA.
   DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!
   HANYA DENGAN MENPROMOSIKAN WETSITE KIYAI KANJENG DIMAS DI INTERNET SAYA BARU MERASA LEGAH KARNA BERKAT BANTUAN BELIU HUTANG PIUTAN SAYA YANG RATUSAN JUTA SUDAH LUNAS SEMUA PADAHAL DULUHNYA SAYA SUDAH KE TIPU 5 KALI OLEH DUKUN YANG TIDAK BERTANGUNG JAWAB HUTANG SAYA DI MANA MANA KARNA HARUS MENBAYAR MAHAR YANG TIADA HENTINGNYA YANG INILAH YANG ITULAH'TAPI AKU TIDAK PUTUS ASA DALAM HATI KECILKU TIDAK MUNKIN SEMUA DUKUN DI INTERNET PALSU AHIRNYA KU TEMUKAN NOMOR KIYAI KANJENG DI INTERNET AKU MENDAFTAR JADI SANTRI DENGAN MENBAYAR SHAKAT YANG DI MINTA ALHASIL CUMA DENGAN WAKTU 2 HARI SAJA AKU SUDAH MENDAPATKAN APA YANG KU HARAPKAN SERIUS INI KISAH NYATA DARI SAYA.....

   …TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI KANJENG…

   **** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
   1.PESUGIHAN INSTANT 10 MILYAR
   2.UANG KEMBALI PECAHAN 100rb DAN 50rb
   3.JUAL TUYUL MEMEK / JUAL MUSUH
   4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

   …=>AKI KANJENG<=…
   >>>085-320-279-333<<<

   Delete
 2. salam...sayapun..thn ni wat kali k2 nk mncuba nasib stlh 5thn yg lalu gagal semua bhgn.Xtau cara jawab yang sebetulnya...pls..bg tips cara jawab k3-3 bhgn ke email sy fhanim76@yahoo.com

  ReplyDelete
 3. salam,
  saya zila, saya kali kedua nak menduduki exam kpsl ni.saya x lulus paper ni je lagi. bahagian b & c saya dah lulus. leh bagi x cara nak jawap soalan ni? bagi kat email saya zielaz@gmail.com.tq.

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam..saya pun kali kedua jugak amik exam kpsl ni..tak lulus bahagian b..kertas a dan c dah lulus..

   Delete
 4. Permohonan Exam KPSL N27 sudah dibuka....
  Siapa yang nak kompilasi past year soalan + jawapan dari thn 1995-2012
  (bah a,b & c) can pm / email me premidharma@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. boleh diharap ker ni ? tak tipu ker ?

   Delete
  2. dh cube tnya ker?

   Delete
  3. saya ada soalan dari thn 1995-2012 je tp jawapan xde..

   Delete
  4. salam..
   sy nak contoh soalan + jawapan boleh tak..?
   almt emel sy, eika88_cancer@yahoo.com..
   tanks.. ;)

   Delete
  5. orange_slurpp@yahoo.com..plezz mail..tq ;)

   Delete
  6. hyda_jkr@yahoo.com.my.....boleh x tolong emailkan jawapan n soalan kpsl N27 tahun 1995 hingga 2012...tq...

   Delete
  7. salam...nak juga cth soalan dan jwpn tuk exam kpsl...boleh tlg email ke sy x??? babymie_86@yahoo.com. thanks.

   Delete
  8. salam...nak juga cth soalan dan jwpn exam kpsl N27..boleh tlg email ke sy x??? iznaliza@sbh.moh.gov.my . TQ

   Delete
  9. kpsl n27..zai_noora@yahoo.com..tk

   Delete
  10. Boleh tolong emel kepada saya soalan kpsl n27 last year pnya.1st time sya ambil exam ni..blur.E-mail(mukhzaini@yahoo.com.my).TQ So Much

   Delete
  11. salam...boleh saya dapatkan kompilasi soalan kpsl dr thn 1995-2012?Kalo boleh emelkan ke adinda3323@yahoo.com.TQ...

   Delete
  12. tolong...sy nak study paper past2 year jgk.. marwangp@gmail.com

   Delete
  13. bole emailkan pada sy gak...cba8006.sklc@gmail.com...time kasih byk2

   Delete
  14. Assalamualaikum...sy nak jgak..edi_laska@yahoo.com.my

   Delete
  15. Salam... Sya nk juga kompilasi soalan kpsl tue... Tlg email kn... norbeesweety@gmail.com... TQ...

   Delete
  16. saya pon nak jugak boleh? email saya cikanglaicikang@gmail.com .. thanks..

   Delete
  17. assalamualaikum... saya juga nak kompilasi soalan kpsl, email saya asynie14@yahoo.com.. trima kasih

   Delete
  18. nak jugak boleh? email saya farid_hanim791@yahoo.com

   Delete
  19. email soalan dan jawapan saya nak juga...areshid0406@gmail.com

   Delete
 5. SAYA DAH BUKA JPA BAGI JAWATAN N17 TAPI PILIHAN DOK KELUAR KOD 7107.

  ReplyDelete
 6. mohon puan bagi jawapan semua Bahagian 1 - 3001A 2012..masalahnya saya gagal bahagian ini.

  ReplyDelete
 7. assalamualaikum... tq utk pkongsian ni. my first time amik kpsl. ur entry ni jd panduan utk saya tgk format. im nervoussss! tq so much sister :)

  ReplyDelete
 8. Assalammualaikum puan... boleh tak saya nak minta contoh cara nak jawab soalan2 ni... sy dah cuba ambil exam tahun lepas... tapi semua paper gagal... sy tak tahu cara yang betul nak jawab soalan... from chi_umai@yahoo.com segala tunjuk ajar... sy dahului dgn ucapan terima kasih...

  ReplyDelete
 9. Boleh tolong emel juga kepada saya rose_cute842000@yahoo.com TQ so much =)

  ReplyDelete
 10. Salam...saya baru 1st time nak ambil exam ni...ramai yg cakap susah...harap2 saya boleh jawab lah nnti...skrg sedang google cth soalan dan jwpn...thanks coz sudi berkongsi cth soalan...kiranya nnti tak de lah terpinga-pinga bila tgk kertas soalan...

  ReplyDelete
 11. blh emailkan jawapan kertas 1 & 3 (tahun 2012) tak? lilin_emas@yahoo.com

  ReplyDelete
 12. terima kasih diatas perkongsian maklumat ini..
  ia membantu saya dalam persediaan utk menghadapi exam ini buat kali pertama.

  ReplyDelete
 13. Salam mu alaikum warahmatullahi wabarakatuh... Tq. Sis, atas perkongsian ini, saya baru nak try ambil exam 26,27 & 28 ogos 2014 nanti (1st time try) boleh minta contoh soalan tahun 1995 hingga 2013 dan jawapannya sekali kalau boleh tolong email ke: royruhelyu@gmail.com. Moga jasa baik sis... diberkati allah SWT. Tq

  ReplyDelete
 14. Saya pun nak soalan dan jawapan dari tahun 90an dan sehingga kini.. Saya dah 4 kali ambik, masih gagal. Tak tau mana silapnya.. Mulanya nak putus asa dah tapi kawan2 dan pegawai2 bagi semangat ambik jugalah.. terima kasih jika dpt membantu. email saya sayang811@yahoo.com

  ReplyDelete
 15. salam puan minta bantuan tlg email soalan dan jawapan bg peperiksaan khas kpsl n17 Amirulafandi866@yahoo.com

  ReplyDelete
 16. assalamualaikum. .sesiapa yg ada contoh soalan dan jawapan exam kpsl n27 1995 hg 2013 mohon email kpd saya..semoga Allah S.W.T membalas budi baik anda.tq. hayati@lada.gov.my

  ReplyDelete
 17. Salam.. puan minta bantuan dr puan supaya dapatlah kiranya puan email koleksi soalan bg peperiksaan khas kpsl n17 dr thun 1995-2012. terima kasih atas bantuan.
  hadijah2014@gmail.com

  ReplyDelete
 18. assalammualaikum.. selamat petang... mohon minta bantuan sekiranya dapat email kepada saya koleksi soalan bg peperiksaan kpsl N17 dari tahun 1995 - 2013. terima kasih atas bantuan.. kingsetor@yahoo,com

  ReplyDelete
 19. salam..saya memerlukan bantuan tuan/puan untuk dapatkan koleksi soalan peperiksaan kpsl n27.mohon email pada saya : kasihkurnia285@gmail.com
  terima kasih atas bantuan.

  ReplyDelete
 20. puan... tlg bagi saya past year question 1995-2013. dah berkali2 ambil masih belum lulus. mohon email ke khairulfahmi787@yahoo.com. terima kasih atas bantuan.

  ReplyDelete
 21. salam puan.. saya juga ingin mendapatkan koleksi soalan dan jawapan soalan kpsl yang puan ada.. harap puan dapat membantu.. mohon email ke syaireez@gmail.com. terima kasih kerana sudi membantu.

  ReplyDelete
 22. Assalam....saya juga inginkan koleksi soalan yang tahun-tahun lepas. Harap dapat membantu....mohon emailkan ke is_3442@yahoo.com. Terima kasih di atas bantuan anda.....

  ReplyDelete
 23. Salam puan. terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana createkan blog sebegini khas untuk penjawat awam yang akan menduduki peperiksaan KPSL. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon jasa baik puan untuk email kan saya past questions berserta dengan cara menjawab ke alamat sbunitha@gmail.com. Terima kasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. As-salam....saya juga inginkan koleksi soalan yang tahun-tahun lepas. Harap dapat membantu....mohon emailkan ke miraspek88@gmail.com . Terima kasih di atas bantuan anda.....

   Delete
 24. Assalamualaikum...sy nak jgak..edi_laska@yahoo.com.my
  Terima kasih..kerana sudi berkongsi...

  ReplyDelete
 25. salam sejahtera puan, mohon puan email pada saya contoh soalan utk kertas 3001A. Jasa puan sangat saya hargai. emaik le nurbadariah82@gmail.com

  ReplyDelete
 26. boleh x shar kat sy gak? kenzulkanebo@gmail.com ..nak sgt2 contoh soalan n trick utk menjawab..muadahn niat sedekah anda Allah balas..amin

  ReplyDelete
 27. salam....saya ingat nak cuba ambik exam kpsln27 nie tahun depan....boleh tak tolong emel saya koleksi-koleksi soalan yang puan ada kat akaqaf@gmail.com.....terima kasih

  ReplyDelete
 28. Puan, minta jasa baik puan emailkan saya soalan-soalan beserta jawapan-jawapan tersebut ke florawaneal@gmail.com....Sekian, terima kasih.

  ReplyDelete
 29. Mohon emailkan contoh soalan dan jawapan untuk peperiksaan KPSL N17
  suzie_2106@yahoo.com
  terima kasih....

  ReplyDelete
 30. salam. admin boleh tolong kesemua kah soalan tahun2 lepas untuk rujukan saya ambil exam bulan 8 ni. ini kali pertama saya ambil exam.
  email saya : skycman@gmail.com

  ReplyDelete
 31. mohon email contoh soalan n jawapan ke syahidahamin@yahoo.com tqvm

  ReplyDelete
 32. assalam.puan...sya nak juga soalan2 lpas n jawapan2...tolong email kt sya oh_fatimah85@yahoo.com.mekasih puan...

  ReplyDelete
 33. As salam Puan, kalau x keberatan saya pon mahukan soalan dan jawapan peperiksaan kpsl yang lepas, mohon email kan kepada: khaty_3568@yahoo.com.my, terima kasih

  ReplyDelete
 34. Assalammualaikum Puan.

  Saya turut memohon untuk mendapatkan contoh2 soalan dan jawapan peperiksaan KPSL N27. Saya akan mendudukinya buat kali pertama pada Ogos ini. Diharap puan dapat membantu dan terima kasih untuk perkongsian ilmu ini.

  ReplyDelete
 35. nak soalan boleh emel saya margaretlidum@gmail.com

  ReplyDelete
 36. boleh emelkan soalan rianhizrina@gmail.com

  ReplyDelete
 37. boleh emelkan soalan ke idola1978@yahoo.com

  ReplyDelete
 38. saya pon nak jugak . minggu depan exam . tolong emailkan saya contoh soalan dan jawapan past past year utk KPSL . jasamu dikenang :)

  nurulaisyikin_91@yahoo.com

  ReplyDelete
 39. tolong emaikan saya contoh soalan dan jawapan paper exam past-past year utk kpsl n27. terima kasih byk2 kak saya nak ambik exam thn ni. email: missdaisyessa@yahoo.com

  ReplyDelete
 40. boleh emelkan soalan ke shaezianaz@gmail.com

  ReplyDelete
 41. Mohon soalan dan jawapan utk soklan2 ni dan lain2....terima kasih atas kerjasama yg diberikan. Tqqq. misz.dibaz@gmail.com

  ReplyDelete
 42. Terima Kasih atas perkongsian... saya mohon copy ya... save di laptop buat rujukan... semoga Allah mengurniakan rezeki yang x putus buat Puan...tq

  ReplyDelete
 43. Puan.. mohon soalan dan jawapan utk soalan2 psl n41. Terima kasih di atas kerjasama n perkongsian ilmu yg diberikan. erinepinz@gmail.com. thanksss

  ReplyDelete
 44. Puan, mohon e-mail soalan dan jawapan KPSL J42 ke fiqnz@ymail.com
  TQ

  ReplyDelete
 45. masih valid lg x? Klau ya tlg email kat saya farhana.mohd.ismail@gmail.com.. kpslN29..tq

  ReplyDelete
  Replies
  1. Puan, sila mtk tlg email kat saya jgk.....1st time kpsln29, email saya natiqa.tm@gmail.com

   Delete
  2. Puan, sila mtk tlg email kat saya jgk.....1st time kpsln29, email saya natiqa.tm@gmail.com

   Delete
  3. puan,saya nk minta emailkan pada sy jg.salakma@yahoo.com.terima kasih banyak2

   Delete
  4. mohon email.salakma87@yahoo.com.terima kasih

   Delete
 46. Hai admin boleh tolong email semua soalan tahun2 lepas berserta jawapan untuk rujukan saya ambil exam bulan 8 ni. ini kali pertama saya ambil exam.
  email saya : cima_t88@yahoo.com

  ReplyDelete
 47. HI ADMIN PLZ MAIL ME ALL THE PAST YEARS QUESTIONS TOGETHER WITH ANSWERS. IM FIRST YEAR GOING TO SIT FOR KPSL EXAM. MY EMAIL ADDRESS : havinmummy@gmail.com. MAY GOD BLESS YOU ALWAYS. THANK YOU SO MUCH FOR UR KIND HEART.

  ReplyDelete
 48. hi admin bole tlg emailkan soalan KPSL yg lepas2? email sy diliaddira@gmail.com. tq ya

  ReplyDelete
 49. Assalam..admin,saya tertarik dengan perkongsian blog ini berkaitan soalan peperiksaan,saya mohon agar pihak admin bole bantu saya dengan mengemailkan pada saya soalan dn jwpan peperiksaan tahun2 lpas sbb rujukan kerana saya jgak tidak pandai menjwab soalan dengan Cara yang betul,..terima kasih ya admin..jasa baik admin amat dikenang.Email saya PutriVanilla86@gmail.com

  ReplyDelete
 50. Salam, boleh saya minta soalan dan jawapan ujian yang lepas2? saya bakal amik exam ni pada bulan 8 ni . tq

  ReplyDelete
 51. SALAM, BOLEH KE ADMIN BAIK HATI SHARE SOALAN PEPERIKSAAN LEPAS.. SEBAB SAYA BAKAL AMBIL EXAM NI BULAN 8. MASIH MENCARI SOALAN UNTUK LATIHAN. SYA FIRST TIME AMBIL EXAM KPSLN29

  ReplyDelete
 52. sama la kita puan, saya pun pertama kali . sesi meng'google' ni .

  ReplyDelete
 53. assalamualaikum .. sy khairi ..
  sy kali ke dua nak jawab exam ...
  admin leh ke share soalan kepada saya ..
  terima kasih : khairi.qnK@gmail.com

  ReplyDelete
 54. Salam puan..Mohon share contoh soalan kpd saya untuk rujukan..

  adlifilter@gmail.com

  tqvm

  ReplyDelete
 55. Soalan ni 2(b) semalam 10hb okt 2018 keluar lagi utk exam sabjek umum gred 29 ke 40, huhu baru terbaca ni...

  ReplyDelete
 56. assalamualaikum .. sy Faizal ..
  sy kali ke tiga nak jawab exam ...
  admin leh ke share soalan kepada saya ..
  terima kasih : faizallouis1993@gmail.com

  ReplyDelete
 57. ASSLMUALAIKUM.SAYA SITI.BOLEH DAK SHARE SOALAN KEPADA SAYA.puteripendang83@gmail.com

  ReplyDelete
 58. Assalamualaikum Saya Ali.. ogos tahun 2019 kali kedua nak exam mohon bantuan admin share soalan kepada saya kod 2941 bahagian A. Segala bantuan admin sangat2 dihargai terima kasih : aliwani1024@gmail.com

  ReplyDelete